نشست کارگروه زیرساخت و تجهیزات در حوزه خیرین

 نشست کارگروه زیرساخت و تجهیزات در حوزه خیرین
گزارش تصویری نشست کارگروه زیرساخت و تجهیزات در حوزه خیرین و خیریه‌های فعال در زمینه سرطان به ریاست دکتر محمد نصیری
 

تاریخ درج: 1395/07/28