نمایشنامه خوانی پزشک نازنین

نمایشنامه خوانی پزشک نازنین
10 مهرماه در سالن استاد مشایخی نمایشنامه ایی خوانده شد بنام پزشک نازنین ، به نفع و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان موسسه خیریه  نور
تاریخ درج: 1395/07/11