مرتضی کاظمی از مهرش لبخند بخشید

مرتضی کاظمی از مهرش لبخند بخشید
مرتضی کاظمی با حضور در دفتر موسسه خیریه نور, به جمع هنرمندان سفیر پیوست.
تاریخ درج: 1395/06/03