حضور موسسه خیریه نور در سومین همایش عشق و امید بیماران سرطان پستان

حضور موسسه خیریه نور در سومین همایش عشق و امید بیماران سرطان پستان
موسسه خیریه نور در سومین همایش عشق و امید بیماران سرطان پستان در روز پنج شنبه 8 مهرماه حضور داشت.تاریخ درج: 1395/07/10