0

آلبوم نوروزی( عکس و نقاشی )

آلبوم نوروزی( عکس و نقاشی )
موسسه خیریه نور از تمام صاحبان هنر در زمینه عکاسی و نقاشی دعوت می‌نماید تا با ارسال آثار خود با مضامین آئین و نمادهای نوروزی، ســـفره هفـت سین و طبیعت بهــاری مــارا در تهیـــه آلبـــوم کارت تبریــــک نـــوروزی هــمراهی نــمایند.
لازم بــه ذکــر است کــه نام عکاسـان و نقاشــان داوطلـب بــر روی عکس‌های منتخب ذکر خواهد شد. تمام عواید فروش کارت تبریک‌ها به نفع بیماران مبتلا به ســرطان هـــزینه خــواهد شــد.

تاریخ درج: 1396/08/10