جمع آوری کمک های نیکوکاران

جمع آوری کمک های نیکوکاران
 
به راستی که قلب زمانی شادتر است که برای دیگری می تپد. اینست که عشق را اکسیر حیات جاویدان نام نهاده اند. چه زیباست غرق شدن در بیکران عشق. آسمانی ترین احساس در زمینی ترین بعد آن. تجلی پرستش خدایواره های زمینی، نقبی به بینهایت، تعالی روح و پرواز تا بیکران الوهیت با دست‌های انسانی، انسان خاکی. 
 ذات عشق و تجلی آن در مفهوم آفرینش، خدامسلکانی را پرورش می دهد که در انتخاب بین "دایره بودن" و "خط بودن"، خط بودن را انتخاب می کنند. آن هم خط راست. رو به عرش. همان ها که یک "آن" را به گستردگی تاریخ و تاریخ را در یک نگاه و نگاه را در قطره ی اشک و تمام اینها را در دستان سخاوتمند خداگونه های زمینی متمرکز می کنند و چه بودنی فراتر از خدایی. چه هستی ای وراتر از هستی بخشی، چه احساسی زلال تر از نفخه روحانی در کالبد خاکی اشرف مخلوقات. دقیقاً در اینجاست که انسان سر بر آسمان خدایی و عرش کبریایی می ساید. اینجاست که بشر در اعلاعلیین از ملائک هم پران می-شود و چه در وهم و فهم این ذهن بی انتها نیاید جز خدا. 
خدای ما در دل های پر امید انسان هایی است که هر روز به امید فردایی سبز قدم در راه زندگی می گذارند. خدای ما همینجاست. همین نزدیکی ها. نگاه کن! برق امید را در نگاه آن بیمار مبتلا به سرطان ببین. خدای ما همینجاست.
موسسه خیریه نور ضمن ترویج فرهنگ انساندوستی، نیک اندیشی و نیکوکاری، با اتکا به کمک های نیکوکاران چتر حمایتی خود را در زمینه های مختلف بر سر بیماران نیازمند مبتلا به سرطان می گستراند. 
این کمک ها صرف اقدامات مختلف از جمله کمک هزینه دارو و درمان بیماران، تجهیز و یا احداث مراکز درمانی تخصصی سرطان و همچنین فعالیت های اطلاع رسانی در زمینه سرطان از جمله برگزاری سمینارها میگردد. این امکان نیز وجود دارد که نیکوکار با مشخص کردن نیت خود از کمک به موسسه آن را هدفمند نموده و گزارش نحوه تخصیص را دریافت کند و یا نحوه هزینه کرد را بر اساس نیاز وقت در اختیار موسسه قرار دهد.
نیکوکاران عزیز می توانند در صورت علاقه ، یا مراجعه به بخش "کمک نقدی" در همین سایت ، از روشهای اهدا کمک نقدی به موسسه آگاهی یابند.