فعالیت های موسسه

موسسه غیر دولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور

رشد فزاینده بیماری سرطان در کشور بر اساس آمار موجود و نیز هزینه های سرسام آور درمان سرطان از یک طرف و وضعیت اقتصادی طیف وسیعی از مبتلایان به سرطان در کشور، انگیزه اصلی تاسیس و سازماندهی مجموعه ای با فعالیت خیریه جهت کمک به بیماران مبتلا به سرطان نیازمند در ابعاد مختلف و ایجاد زیر ساختها و بسترهای مناسب در مناطق مختلف کشور جهت ارائه خدمات مناسب به بیماران و نیز کاهش نرخ رشد سرطان با آگاهی بخشی و آموزش عمومی در حوزه پیشگیری انواع سرطان بود...