نقاط تمایز و برتری نسبت به سایر موسسات

نقاط تمایز و برتری نسبت به سایر موسسات
تمایز و برتری نسبت به سایر موسسات

استفاده از نیروهای متخصص در حوزه های مختلف جهت راهبری امور موسسه از جمله: پزشکی، مدیریت کلان و استراتژیک، مدیریت مالی، حقوق، مهندسی، بازرگانی و حوزه فعالیت در سطح ملی
استفاده از تجربیات بدست آمده در موسسات مشابه، تقویت نقاط قوت و رفع نواقص
ارتباط فعال با مراکز دانشگاهی- تحقیقاتی و متخصصان
تاکید بر فعالیتهای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در زمینه سرطان و اقدامات پیشگیرانه
همکاری نزدیک و مشارکت با موسسات و سازمانهای همکار در راستای رسیدن به اهداف مشترک
شفافیت عملکردی