اساسنامه

اساسنامه

موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور پس از ترسیم اهداف اصلی موسسه و تشکیل هسته اولیه، با طی مراحل قانونی از جمله ثبت موسسه و اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای مرتبط با فعالیت موسسه، پروانه فعالیت به عنوان یک سازمان غیر دولتی مردم نهاد با ساختار هیات امنایی را از وزارت کشور دریافت نمود. محدوده فعالیت این موسسه در سطح ملی بوده و در سراسر کشور میتواند خدمات همراستا با اهداف موسسه را به هموطنان عزیز ارائه دهد.


اساسنامه موسسه غیردولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور

مجمع عمومی امنا

فصل اول – کلیات و اهداف :
 
ماده 1
 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر ، « موسسه غیر دولتی خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار  " موسسه " نامیده میشود.

ماده 2
نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه  با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3
محدوده فعالیت موسسه در سطح ملی است.

ماده 4
محل: مرکز اصلی موسسه در استان: تهران، شهرستان تهران - به نشانی:   بلوار کشاورز، جنب هتل اسپیناس، ساختمان اداری صدف، پلاک 133، واحد 503 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید. 

ماده 5
تابعیت:  موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام  می دارند.

ماده 6
مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده 7
دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 100،000،000 ریال (یکصد میلیون ریال) میباشد که از سوی هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است.
تبصره-  موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیات امنا و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

ماده 8
هیات موسس موسسه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده 9
اهداف موسسه عبارتند از:

الف) کلیات
1- حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نیازمند و خانواده آنها در ابعاد مختلف با فراهم نمودن امکانات بهینه درمان سرطان در مناطق مختلف با احداث و یا تجهیز مراکز درمانی تخصصی سرطان
2- برنامه ریزی، سرمایه گذاری و حمایت از  تحقیقات پیشگیرانه و درمانی انواع سرطان
3-کاهش نرخ رشد سرطان با آگاهی بخشی و آموزش عمومی در حوزه پیشگیری انواع سرطان
4- ارائه مشاوره پزشکی و روانپزشکی به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های ایشان در طول مدت درمان

ب) روش اجرای اهداف
1- جذب مشارکتهای مردمی در داخل و خارج کشور با فراهم نمودن بسترهای لازم و جلب انواع کمکهای بشردوستانه اعم از کالا، خدمات و دانش فنی
2- همکاری با سازمانها و مراجع مختلف داخلی و خارجی به منظور اطلاع رسانی و گسترش فرهنگ پیشگیری از سرطان با اجرای سمینارها، تهیه و توزیع بروشورها و مجلات تخصصی برای عموم، تبلیغات رسانه ای و غربال‌گری‌های مقطعی 
3-  ارتباط با جوامع دانشگاهی- پزشکی و مراکز تحقیقاتی سرطان در راستای اهداف موسسه
موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست. بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. 

فصل دوم:  ساختار

ماده 10
ارکان موسسه عبارتند از:
1- مجمع عمومی                  2- هیات مدیره                          3- بازرس

ماده 11
وظایف مجمع عمومی موسس:
1. انجام اقدامات اولیه برای تاسیس موسسه؛
2. تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛
3. انتخاب اعضا هیات امنا؛
4. انتخاب اولین مدیران و بازرسان؛
تبصره 1 – اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حدنصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. 
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آرا حاضرین با تائید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده 12
مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تعداد اعضای هیات امنا 11 نفر می باشد.

ماده 13
 چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت، عزل یا استعفا غیر ممکن شود، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید.

ماده 14
مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در خرداد ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره1- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتیکه در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2- مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس(ها) یا یک پنجم اعضای هیات امنا در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد.
تبصره 3- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق ارسال دعوتنامه کتبی و تلفنی حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع  صورت می پذیرد.
تبصره 4- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها، روزنامه اطلاعات می باشد.

ماده 15
وظایف مجمع عمومی عادی امنا
1. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان(اصلی و علی البدل)؛
2. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس(ها)؛
3. تعیین خط مشی کلی موسسه؛
4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
5. تعیین عضو جانشین هیات امنا؛
6. تصویب ترازنامه و بودجه موسسه؛
7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها؛
8. عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

ماده 16
مجمع عمومی فوق‌العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1. با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
2. با درخواست یک پنجم اعضای امنا.
تبصره1- دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده کتبی بوده و حداقل 10(ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء امنا خواهد رسید.
تبصره2- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می‌باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد.
تبصره3- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 17
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:
1. تصویب تغییرات اساسنامه؛
2. بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه؛
3. تغییر در میزان سرمایه؛
4. انحلال قبل از موعد؛
5. هرگونه تغییر در ماهیت؛

ماده 18
جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره1– اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.
تبصره2– رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

ماده 19
هیات مدیره: 
موسسه دارای هیات مدیره‌ای مرکب از 7(هفت) نفر عضو اصلی و 2(دو) نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
تبصره1– جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. 
تبصره2– شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره3– دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده 20
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی‌البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق‌العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده 21
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه 1(یک) بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.
تبصره- نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده به موجب آیین‌نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده 22
اعضای هیات مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود، که حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می‌نماید.
تبصره1– هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق‌الذکر را از سمتهای مذکور عزل کند.
تبصره2– هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیات مدیره تعریف نماید.

ماده 23
هیات مدیره برای مدت 2 (دو) سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.

ماده 24
هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چهارچوب اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود و هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد.
تبصره1– جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد. 
تبصره2– هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ 000،000،000، 1 ریال بدون تصویب مجمع عمومی راساً اقدام نماید.

ماده 25
مجمع عمومی عادی امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده 26
هیات مدیره از بین خود یا خارج، یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین می نماید.
تبصره- مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضرین اعضای مجمع‌عمومی.

ماده 27
بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه  فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 28
هیات مدیره و بازرسان تا زمانی‌که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده 29
اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:
1. کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و بعضاً محروم شده باشند؛
2. مدیران و مدیرعامل؛
3. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
4. همسر اشخاص مذکور در بند 2؛
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 30
وظایف بازرس به شرح ذیل است:
1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛
2. مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
3. گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛
4. اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند؛
5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره- بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده 31
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.
تبصره1– عزل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.
تبصره2– اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
تبصره3– کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار یا مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ماده 32
مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:
1. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
3. نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر؛
4. اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد؛
5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
6. تهیه پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
7. تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیات مدیره؛
8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب نمایندگی‌ها و دفاتر؛
9. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره؛
10. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده 33
حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیات مدیره تعیین میشود.
در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای میتواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده 34
مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است. به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضاء مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 35
بودجه موسسه از طرق ذیل تامین می شود:
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی؛
ب) وقف و حبس؛
پ) وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.

ماده 36
درآمد و هزینه‌های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
تبصره1– هیات مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید. چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های موسسه موجود است در حساب مخصوصی به نام موسسه نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
تبصره2– سال مالی موسسه منطبق بر سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود.
تبصره3– مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل صورت می‌پذیرد.
تبصره4– کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود.
تبصره5– مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 37
هیات مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدورپروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید. 

ماده 38
هیات مدیره مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 39
موسسه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ و مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.
تبصره- هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسوولیت قانونی دارد.

ماده 40
انحلال: در صورت انحلال موسسه، مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل سه نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول، دارایی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
تبصره1- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.
تبصره2- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره3- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره4- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.
تبصره 5- موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی به موسسه را ندارد و بعد از انحلال دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

ماده 41
چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، موسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده 42
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده43
این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 37 تبصره در نشست  مورخ 09/12/1393 مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید.